TNN Episode 9, Season 2

This is episode 9 of season 2 of TNN.