TNN Episode 5, Season 2

This is the 5th episode of season 2 of TNN.