TNN Episode 8, Season 2

This is the 8th episode of season 2 of TNN.